Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lukaşenka: Belarusyň nobatdaky prezidentlik saýlawlary 2020-nji ýylda, parlament saýlawlary 2019-njy ýylda geçiriler


Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenka

Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenka ýurtda nobatdaky prezidentlik saýlawlarynyň 2020-nji ýylda, parlament saýlawlarynyň 2019-njy ýylyň dowamynda geçiriljekdigini yglan etdi.

Lukaşenka bu barada 19-njy aprelde halka we parlamente ýüzlenip eden ýyllyk çykyşynda aýtdy.

Belarus prezidentiniň bu baradaky çykyşy, käbir syýasatçylaryň saýlaw kampaniýalarynyň döwrüniň üst-üstüne gelmezligi üçin prezidentlik we parlament saýlawlarynyň geçiriljek senelerini aýyrmak barada eden çagyryşlarynyň yzýanyna gabat geldi.

Belarusyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Lidziýa Ýarmoşynanyň sözlerine görä, häzirki kanunçylyga laýyklykda, nobatdaky prezidentlik saýlawlary 2020-nji ýylyň 30-njy aprelinden soňa goýulman geçirilmeli. Şeýle-de, nobatdaky umumy parlament saýlawlary 2020-nji ýylyň 6-njy sentýabryndan soňa goýulmaly däl.

“Belarus kanunçylygynda diňe “soňa goýman” diýen termin, adalga bar. Bu saýlawlaryň şol seneden soň geçirmegiň mümkin däldigini aňladýar. Ýöne saýlawlary şol seneden öň geçirip bolýar” diýip, Ýarmoşyna şu ýylyň ýanwarynda Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda aýdypdy.

Şeýle-de, ol saýlawlary näçe wagt öňünden geçirip boljakdygy barada kanunçylykda hiç zat aýdylmaýandygyny hem belläpdi.

XS
SM
MD
LG