Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bagdadyň bazarynda amala aşyrylan hüjümde sekiz adam öldi


Yragyň kartasy

Bagdadyň Sadr sebitindäki bazarlaryň birinde janyndan geçeniň amala aşyran bombaly hüjüminde azyndan sekiz adam öldi, başga-da 15-isi ýaralandy.

Ýerli polisiýa wekiliniň beren maglumatyna görä, janyndan geçen Jamila bazarynda, uly märekäniň arasynda özüni partladypdyr.

Hüjümiň jogapkärçiligini “Yslam döwleti” ekstremistiki topary öz üstüne aldy.

Hüjüm ýerli wagt bilen gije sagat dokuzlar töweregi, ýagny musulmanlaryň agzaçardan soň, köçelere çykan pursady amala aşyryldy.

Bagdatda ençeme ýyllap dowam eden gazaplylykdan soň, häzir howpsuzlyk ýagdaýlary göz-görtele gowulandy. Şol bir wagtda, ganly terror hüjümleri hem wagtal-wagtal ýüze çykýar.

ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky Günbataryň harby koalisiýasy ýerli esgerlere hemaýat bermek üçin Yrakda özüniň söweş maksatlaryna niýetlenmedik güýçlerini saklaýar.

XS
SM
MD
LG