Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystanyň ozalky saglyk ministri sorag etmek üçin tussag edildi


Aziz Batukaýew

Gyrgyzystanyň ozalky saglyk ministri Dinara Sagynbaýewa 2013-nji ýylda Gyrgyzystanyň iň bellentgi jenaýat ketdesi Aziz Batukaýewiň türmeden ir boşadylmagy bilen bagly sorag etmek üçin tussag edildi.

Gyrgyzystanyň Içeri işler ministrliginiň 15-nji maýda çap edilen beýanatynda aýdylmagyna görä, Sagynbaýewa "Batukaýewiň “bikanun ir boşadylmagyna” dahyllylykda güman edilip, deslapky tussaghana ýerleşdirildi”.

Batukaýew 2013-nji ýylda leýkemiýa, akganlylyk diagnozy goýlup, türmeden ir boşadylanda Sagynbaeýewa Gyrgyzystanyň saglyk ministri bolup işleýärdi. Soňra tussagyň diagnozlarynyň galplaşdyrylandygy mälim boldy.

Gyrgyzystanyň IIM-niň maglumatyna görä, bu iş bilen baglylykda ozalky hökümet resmileriniň başga-da birnäçesi tussag astyna alyndy. Emma olaryň atlary aýdylmady.

Batukaýewiň 2013-nji ýylyň aprelinde türmeden boşadylmagy galmagala sebäp boldy we premýer-ministriň orunbasary Şamil Atahanowyň işden çekilmegine, ýurduň ombudsmeniniň işden boşadylmagyna alyp geldi.

Etniki çeçen bolan Batukaýew 2006-njy ýylda, birnäçe agyr jenaýat, şol sanda gyrgyz deputatynyň we IIM-niň resmisiniň öldürilmegi bilen baglylykda, 17 ýyla golaý türme tussaglygyna höküm edildi.

Ol türmeden boşadylan badyna Orsýetiň Demirgazyk Kawkaz sebitindäki Çeçenistana gitdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG