Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstanyň ozalky prezidenti Mihail Sakaşwili ukrain raýatlygynyň dikeldilmegini soraýar


Mihail Sakaşwili

Gürjüstanyň ozalky prezidenti, Ukrainanyň Odessa sebitiniň gubernatory bolup işlän Mihail Sakaşwili Ukrainanyň täze prezidentinden öz ukrain raýatlygynyň dikeldilmegini sorady.

Sakaşwiliniň aklawçysy Ruslan Çornolutskiý 22-nji maýda feýsbukda onuň ukrain prezidenti Wolodimir Zelenskiniň diwanyna raýatlygynyň dikeldilmegini sorap, resmi taýdan ýüz tutandygyny yglan etdi.

Sakaşwilä ukrain raýatlygynyň beriilmegi we onuň 2015-nji ýylda Odessanyň gubernatory wezipesine bellenmegi baradaky karar Zelenskiden öňki prezident Petro Poroşenko tarapyndan kabul edildi.

Tbilisiniň häkimiýetleri Gürjüstanyň goşa raýatlyga rugsat bermeýändigine esaslanyp, 2015-nji ýylyň dekabrynda Sakaşwiliniň gürji raýatlygyny ýatyrdylar.

Soňra, korrupsiýa barada aýdylýanlar üstünde Sakaşwili bilen Poroşenkonyň arasy bozuldy we Poroşenko 2016-njy ýylyň noýabrynda Sakaşwilini Odessanyň gubernatory wezipesinden boşatdy.

Sakaşwili 2017-nji ýylyň iýulynda “Täze güýçler hereketi” atly oppozision partiýa döretdi we bu ýagdaý ahyrynda Poroşenkonyň Sakaşwiliniň ukrain raýatlygyny ýatyrmak barada karar çykarmagyna alyp geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG