Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Litwa “Sputnigiň” ýerli bölüminiň baş redaktoryny ýurtdan kowýar


Wilnýus aeroportн

Günbataryň rus döwletiniň media ýetirýän täsiri baradaky aladalarynyň ýokarlanmagynyň arasynda “Sputnigiň” ýerli bölüminiň baş redaktory baltika ýurdundan kowlup çykaryldy.

Marat Kasem 28-nji maýda Moskwadan gelip, Wilnýus aeroportunda gonandan, serhet goragçylary tarapyndan saklandy we birazdan Litwadan 5 ýyl möhlet bilen deportasiýa edildi diýip, rus habar agentligi aýtdy.

Litwanyň Döwlet serhet gullugynyň internetde çap eden dokumentine laýyklykda, Litwa Kasemi “milli howpsuzlyga wehim” hasaplaýar.

Kasem Rigada bolan wakadan soň çap eden wideosynda özüniň Wilnýus aeroportunda alty sagat çemesi saklanylandygyny we häkimiýetler tarapyndan sorag edilendigini aýtdy.

Ol özünden, başga zatlar bilen bir hatarda, Orsýetiň gizlin gulluklary bilen aragatnaşygynyň bardygy barada hem soralandygyny gürrüň berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG