Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranyň prezidenti Tähranyň Waşington bilen gepleşiklere höweslidigini ýaňzydýar


Eýranyň prezidenti Hassan Rohani. Arhiw suraty

Eýran habar gullugynyň maglumatyna görä, prezident Hassan Rohani, eger ABŞ hormat-sylag görkezse, Tähranyň gepleşiklere höweslidigini bildirdi.

Şeýle-de, ýarym resmi “Fars” habar gullugynyň maglumatyna görä, Rohani Tähranyň gepleşiklere basyş arkaly getirilip bilinmejekdigini aýtdy.

Rohaniniň bu sözleri ABŞ 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ylalaşygyndan çykaly bäri geçen bir ýyl içinde Tähran bilen Waşingtonyň arasyndaky gapma-garşylygyň çuňlaşýan wagtynda aýdyldy.

Prezident Donald Tramp geçen ýyl Eýrana garşy ykdysady sanksiýalary dikeltdi, soňra beýleki ýurtlara Eýrandan nebit almaklaryny kesmegi buýrup, maýda bu gadaganlygy has-da güýçlendirdi.

Ýaňy-ýakynda bolsa, Tramp bu sebite söweş uçarlaryny göteriji gämini ibermegi buýurdy, Ýakyn Gündogara goşmaça güýç iberiljegini yglan etdi.

“Fars” Rohanä salgylanyp, onuň "Eger-de [beýleki tarap] gepleşik stolunyň başynda salyhatly oturyp, halkara düzgünlerine eýerse, gepleşmek barada buýruk bermese, biz logika we gepleşiklere gol ýapýarys” diýendigini habar berdi.

Tramp 29-njy maýda Waşingtonyň Eýranda “režim çalyşmaga” çalyşmaýandygyny aýtdy.

"Şol bir ýolbaşçylar bilen hem beýik ýurt bolmak mümkinçiligi bar... Biz režim çalyşmaga çalyşmaýarys, men muny açyk aýtmak isleýärin” diýip, Tramp aýtdy.

XS
SM
MD
LG