Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstanda protestçiler tapgyr altynjy gün ýöriş geçirýär


26-njy iýunda daňdan Tbiliside, parlament binasynyň golaýynda protestçiler gürji baýdagyny göterip barýar.

Müňlerçe protestçi Gürjüstanyň paýtagty Tbiliside tapgyr altynjy gün ýöriş geçirip, ýurduň içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini talap edýär.

Demonstrantlar hökümete garşy protestler bilen baglanyşykly oppozision kanunçykaryjynyň tussag edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy baradaky habara hem gahar-gazap bildirdiler.

Gürjüstanyň öňki prezidenti Giorgi Margwelaşwili 25-nji iýunda giçlik parlament binasynyň öňünde üýşen adamlaryň köpçüligine goşulyp, protestleri goldaýandygyny beýan etdi.

“Hakykat we güýç bu ýerde... Gürjüstanyň aýdyň gelejegi üçin hakyky isleg bu ýerde” diýip, Margwelaşwili aýtdy.

Protestçiler beýleki zatlar bilen bir hatarda, içeri işler ministri Giorgi Gakharianyň wezipeden çekilmegini talap edýärler. Gakharia mundan bäş gün ozalky demonstrasiýany dargatmak üçin çendenaşa güýç ulanmakda aýyplanýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG