Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tbilisidäki protestler iki hepdelik sepgide ýetdi


Salome Barker we Şota Digmelaşwili, Tbilisidäki protest liderleri.

Demonstrasiýaçylar paýtagt Tbilisiniň merkezinde tapgyr 14-nji gije toplanyp, ýurduň içeri işler ministriniň işden çekilmegini talap etdiler.

Protestçiler 3-nji iýul güni giçlik Tbiliside, ýene-de parlament binasynyň daş işiginde toplandylar we rus täsirine garşy başlanan ýygnanyşygyň başynda ulanylýan polisiýa zoňtarlygy sebäpli içeri işler ministri Giorgi Gakharianyň işden çekilmegine çagyrdylar.

20-nji iýunda parlament binasyna girmäge synanan mähelläniň garşysyna sürlen polisiýa rezin oklary we suw toplaryny ulananda, 240-dan gowrak adam ýaralandy.

Oppozisiýa Gakhariany demonstrasiýaçylary dargatmak üçin aşa artyk güýç ulanmakda aýyplaýar.

Protestleriň iki hepdä golaýlamgy bilen, guramaçylar nägilelik tolkunlarynyň netijesiz gutarmazlygy üçin öz taktikalaryny üýtgetjekdiklerini aýtdylar.

Protest liderleriniň biri Giga Makarişwili 3-nji iýulda Azatlyk radiosyna indiden beýläk ýygnanyşyklaryň “partizan taktikalary” esasynda geçiriljekdigini aýtdy.

Makarişwili protestçileriň Gakharianyň baran ähli ýerine baryp, onuň işden çekilmegini talap etjekdiklerini aýtdy.

Tbilisidäki protestler Orsýetiň resmi delegasiýasynyň Gürjüstanyň parlamentine sapar etmegi, şol sanda rus deputatynyň gürji parlamentiniň spikeriniň ornuna geçip oturmagy netijesinde, adamlaryň ýurtdaky rus täsirine gaharlanmagy bilen başlandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG