Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rus aktiwisti Estemirowanyň öldürilmeginden bäri 10 ýyl geçdi


Moskwada öldürilen aktiwist Natalýa Estemirowanyň hatyrasyna ýöriş geçirilýär. 2019 ý.

Adam hukuklaryna gözegçilik edýän halkara toparlary mundan 10 ýyl ozal rus-çeçen aktiwisti Natalýa Estemirowanyň alnyp gaçylmagy we öldürilmegi bilen baglylykdaky jogapkärleri adalata çekmändigi üçin Russiýany tankytladylar.

Estemirowa 2009-njy ýylyň 15-nji iýulynda Russiýanyň Demirgazyk Kawkazdaky Çeçenistan respublikasynyň paýtagty Groznyda alnyp gaçylypdy. Ertesi güni onuň jesedi goňşy Inguşystandan tapyldy.

Estemirowanyň işlän “Memorial” merkezi, şeýle-de adam hukuklary boýunça rus we halkara guramalarynyň 11-si 14-nji iýulda beýanat ýaýradyp, onda rus resmileriniň “hiç tarap tutmadan, garaşsyz derňewi geçirmegine we jenaýat bilen baglylykdaky jogapkärleri adalata çekmegine” çagyrdylar.

“Human Rights Watch” we “Amnesty International” guramalary 15-nji iýulda beýanatyň iňlisçe görnüşini çap etdiler.

Estemirowa “Memorial” merkeziniň Çeçenistandaky edarasyny dolandyrypdy. Ol Demirgazyk Kawkazdaky, hususanda Çeçenistandaky adam hukuklarynyň bozulmagy barada ýazan işleri bilen giňden tanalypdy.

XS
SM
MD
LG