Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Atambaýewi tussag eden gyrgyz içeri işler ministriniň orunbasary dönüklikde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy


Kursan Asanow

Gyrgyzystanda ozalky prezident Almazbek Atambaýewiň häkimiýetlere boýun bolmagy boýunça gepleşikleri geçire, içeri işler ministriniň orunbasary Kursan Asanow “gyrgyz polisiýasynyň bähbitlerine dönüklik etmekde we ynamy ýitirmekde” aýyplanyp, wezipesinden boşadyldy.

Baş prokuraturanyň Azatlyk Radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlaryndan boşadylypdyr.

Bu onuň Atambaýew bilen polisiýanyň ýörite güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk wagty “ygtyýarlygy bolmadyk” kararlary kabul etmegi bilen baglylykdaky alnyp barylýan derňewiň fonunda bolup geçdi.

“Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buýruksyz howp astynda goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Şeýle-de, ol işe degişli delilleri we beýleki dokumentleri derňew resmilerinden ýaşyryp, jenaýat-prosessual kanunynyň talaplaryny bozdy” diýip, Baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG