Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Atambaýewiň deslapky tussaglygynyň möhleti 26-njy oktýabra çenli uzaldyldy


Gyrgyzystanyň öňki prezidenti Almazbek Atambaýew

Gyrgyzystanyň öňki prezidenti Almazbek Atambaýewiň deslapky tussaglygynyň möhleti 26-njy oktýabra çenli uzaldyldy.

20-nji awgustda Bişkegiň Birinji Maý etrap sudy derňewçileriň Atambaýewiň deslapky tussaglygynyň möhletini uzaltmak baradaky arzasyny kabul etdi. Mundan öň, öňki gyrgyz prezidentiniň 26-njy awgusta çenli deslapky tussaglykda saklanmalydygy barada karar çykarylypdy.

Atambaýewiň aklawçysy Zamir Jooşew suduň çykaran bu kararyny şikaýat etjekdigini aýtdy.

Polisiýa bilen iki güne çeken gapma-garşylykdan soň, Atambaýew 8-nji awgustda häkimiýetlere tabyn bolupdy.

Içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, gapma-garşylykda ýörite güýçleriň hataryndan bir gullukçy ölüpdir, başga-da 170 adam, şol sanda 79 ofiser ýaralanypdyr.

Atambaýewe beýleki aýyplamalar bilen birlikde resmi wekillere garşy gazaplylyk ulanmak, köpçülikleýin bidüzgünçilikleri gurnamak, adam öldürmek synanyşygyna ýolbaşçylyk etmek we korrupsiýa aýyplamalary bildirilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG