Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belgradyň merkezinde ýene birnäçe müň anti-hökümet protestçi toplandy


Serb protestçileri

Belgradyň merkezinde birnäçe müň anti-hökümet protestçi toplandy, olar serb goşunynyň pensionerleriniň 24 ýyl bäri ýaşaýan myhmanhanalaryndan çykarylmazlygyna goldaw bildirýärler.

Demonstrasiýaçylar 25-nji awgustda Terazijske fontanynyň ýanynda toplandylar we Bristol myhmanhanasyna tarap ýöriş edip, “Siz ýeke däl” diýip gygyrdylar.

Serbler indi ýedi aýdan gowrak wagt bäri her hepde Belgradyň köçelerine çykyp, öz sözleri bilen aýdylsa, prezident Aleksandar Wuçiçiň awtokratik dolandyryşyna, metbugat çäklendirmeleriniň köpelmegine, ýurtdaky beýleki problemalara garşy protest bildirýärler.

Wuçiç bu aýyplamalary ret edýär.

Serb paýtagtyndaky soňky protest aksiýalary häkimiýetleriň Ýugoslaw halky goşunynyň ozalky ofiserlerini we olaryň maşgalalaryny Bristol myhmanhanasyndan çykarmak barada beren buýrugynyň yz ýanyna gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG