Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

‘Talybanyň’ ýokary derejeli delegasiýasy Pakistanyň resmileri bilen gepleşikleri geçirýär


Owgan söweşiji toparyň esaslandyryjylarynyň biri we toparyň Katardaky syýasy edarasynyň başlygy Mullah Abdul Gani Baradar

“Talybanyň” ýokary derejeli delegasiýasy owgan parahatçylyk gepleşikleri ylalaşygyny gaýtadan dikeltmek tagallalaryň bir bölegi hökmünde Yslamabatda Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi bilen duşuşýar. Bu owgan parahatçylyk gepleşikleri ylalaşygy Russiýa, Hytaýa we Eýrana saparlary hem öz içine alýar.

Owgan söweşiji toparyň esaslandyryjylarynyň biri we toparyň Katardaky syýasy edarasynyň başlygy Mullah Abdul Gani Baradaryň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa 3-nji oktýabrda Kureşi bilen duşuşdy.

“Talybanyň” wekilleriniň Yslamabada eden sapary Birleşen Ştatlaryň Owganystan boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzadyň “konsultasiýalar” üçin Pakistana baran mahalyna gabat geldi. “Talyban” delegasiýasy bilen Halilzadyň arasynda duşuşygyň geçiriljekdigi ýa-da geçirilmejekdigi nämälim bolup galýar.

“Talybanyň” Katardaky edarasynyň metbugat wekili Suhail Şahin AFP habar agentligine beren maglumatynda saparlaryň bir wagta “gabat gelendigini” aýtdy, ýöne ol Halilzad bilen duşuşygyň bolmak ähtimallygyny hem aradan aýyrmady.

“Näme üçin bolmasyn? Bu amerikanlara bagly” diýip, Şahin aýtdy.

Baradar “Talyban” delegasiýasynyň Pakistanyň resmileri bilen “möhüm meseleleri” ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýdypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG