Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kiýewde we beýleki şäherlerde "Tabynlygy togtat" şygary astynda protest çäresi geçirildi


Kiýewdäki protestçiler. 6-njy oktýabr, 2019.

Kiýewiň merkezindäki Maýdanda, Garaşsyzlyk meýdançasynda gündogar Ukrainadaky parahatçylykly ylalaşyk prosesinde Orsýete eglişik etmeklige garşy miting geçirildi.

Guramaçylary tarapyndan "halk weçesi (geňeşi) diýlip atlandyrylan çärä birnäçe müň adam gatnaşdy. Olar diňe ukrain simwollary we "Tabynlygy togtat" diýen şygar astynda çykdylar, partiýa simwollary bilen gelmediler.

Emma muňa garamazdan, olaryň talaby birnäçe oppozision partiýa, şol sanda Petro Poroşenkonyň "Ýewropa raýdaşlygy" tarapyndan hem goldanylýar. Poroşenkonyň özi hem mitinge ýönekeý gatnaşyjy hökmünde geldi.

Proteste gatnaşyjylar maýdandan prezidentiň edarasyna tarap ýöriş etdiler. Şuňa meňzeş aksiýalar ýekşenbede Ukrainanyň beýleki şäherlerinde hem geçirildi.

Köçe işjeňligine şu hepde Minskdäki gepleşiklerde ylalşylan we häzir Orsýet tarapyndan goldanylýan separatistleriň kontrollygynda bolan Donbasyň etraplaryna berilýän aýratyn durumyň jikme-jikliklerini aýdyňlaşdyrýan "Ştaýnmaýer formulasy" sebäp boldy.

Çärä gatnaşyjylar prezident Wladimir Zelenskiniň hereketini hem ýazgarýarlar. Olar gepleşiklerde gazanylan ylalaşygyň Ukrainanyň Orsýet bilen gapma-garşylykda "tabyn bolmagyna" getirjekdigini aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG