Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň goranmak sekretary Siriýadky amerikan güýçleriniň Yraga geçiriljekdigini aýdýar


ABŞ-nyň goranmak sekretary Mark Esper

ABŞ-nyň goranmak sekretary Mark Esper Siriýadan çykarylan 1 müň çemesi esgeriň, “Yslam döwleti” ekstremist toparyna garşy söweşe üns bermek üçin, günbatar Yraga geçirilmeginiň ahmaldygyny aýtdy.

Esper 19-njy oktýabrda, ABŞ-nyň Ýakyn gündogara barýan harby uçarynyň bortunda “ABŞ-nyň demirgazyk-gündogar Siriýadan çykmagy çalasyn dowam etdirilýär... biz günler hakynda däl, hepdeler barada gürrüň edýäris” diýdi. Şeýle-de ol bu güýçler üçin häzirki planyň günbatar Yraga ýerleşmekden ybaratdygyny aýtdy.

Ol bu goşunlaryň esasy iki wezipesiniň bardygyny, “birinjisiniň Yragyň goranyşyna kömek bermekden, ikinjisiniň geljekki çäreler seljeriýän wagtynda [YD-a] garşy missiýany berjaý etmekden ybaratdygyny” hem sözüne goşdy.

Birleşen Ştatlaryň Yrakda häzir 5 müň çemesi esgeri bar.

Bu bellikler Türkiýäniň Siriýa bilen serhedinde baglaşylan gowuşgynsyz ýaraşygyň saklanýan wagtynda, türk prezidenti Rejep Taýyp Erdogan kürt güýçleriniň Ankaranyň harby çäre görýän ýerlerinden çekilmegine wagt bermek üçin söweşi togtamaga razy bolanyndan iki gün soňra edildi.

Türkiýe öz gury ýer we howa hüjümlerine geçen hepde, Ankaranyň terrorçy hasaplaýan kürt güýçlerini serhet ýakasyndan daşlaşdyrmak we ol ýerde siriýaly bosgunlar üçin howpsuzlyk zonasyny gurmak maksady bilen başlady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG