Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Russiýada üç polisiýa ofiseri aýal şübhelini gynamakda günäli tapyldy


Adam hukuklaryna gözegçilik edýän toparlar Russiýadaky polisiýa işgärleriniň gazaplylygyny ýyllar boýy üns merkezinde saklaýarlar. (arhiw suraty)

Russiýanyň Uzak Gündogaryndaky Sahalin adasynda üç polisiýa ofiseri bir aýal şübhelini gynamak aýyplamalary esasynda türme tussaglygyna höküm edildi.

Ýužno-Sahalinskiň şäher sudy üç ofiseri ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Russiýanyň Jenaýat kodeksinde gynamalara jeza temmisini kesgitleýän aýratyn madda ýok.

Ofiserlere üç ýyl, dört ýyl we üç aý, şeýle-de 4,5 ýyl türme tussaglygy berildi.

Derňewçileriň maglumatyna görä, 2015-nji ýylyň noýabrynda polisiýa işgärleri ogurlykda güman edilýän bir aýaly dokuz sagadyň dowamynda ýenjipdirler. Üç ofiser aýaly plastik torbasy, elektrik şoker bilen gynapdyr. Şeýle-de, polisiýa ofiserleri eger-de aýal günäsini “boýun almasa”, onda ony jynsy taýdan zorlajakdyklary bilen haýbat atypdyrlar.

Adam hukuklaryna gözegçilik edýän toparlar Russiýadaky polisiýa işgärleriniň gazaplylygyny ýyllar boýy üns merkezinde saklaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG