Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daşkentiň metrosyndaky ýer süýşgüninde alty gurluşyk işçisi öldi


Daşkentiň metrosy

Özbegistanyň paýtagty Daşkentde güýçli ýagşyň netijesinde bolan ýer süýşgüninde alty gurluşyk işçisi heläk boldy.

Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň beren maglumatyna görä, bu waka 18-nji dekabrda Daşkentiň metrosynyň Ýunusobod liniýasyndaky bölümde boldy. Häzirki wagt bu liniýada gurluşyk işleri alnyp barylýar.

Ministrlik halas ediş operasiýalarynyň alty gurluşykçynyň jesedi çykarylandan soň, 19-njy dekabrda irden tamamlanandygyny aýtdy.

Maglumatda betbagtçylygyň öňüni alyp bolardy ýa-da bolmazdy diýlen meseläni kesgitlemek boýunça hökümet komissiýasynyň döredilendigi hem nygtalýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG