Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tanymal gazak aktiwisti Aghadil tussaglykda saklanýan mahaly aradan çykdy


Dulat Aghadil

Tanymal gazak raýat aktiwisti Dulat Aghadil Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultan şäherindäki deslapky tussaghanada saklanýan mahaly aradan çykdy. Bu waka, aktiwistiň ýerli polisiýa hasabat bermek barada suduň çykaran kararyny ýerine ýetirmändigi aýdylyp, onuň tussag edilmeginden bir gün soňa gabat geldi.

Nur-Sultanyň polisiýa departamentiniň 25-nji fewralda beren maglumatyna görä, wakadan bir gün öň 43 ýaşyndaky Aghadil hasabat bermek baradaky düzgüni bozandygy üçin deslapky tussaghana ýerleşdirildi we sudy sylamazlykda aýyplandy.

Beýanatda aktiwistiň 24-nji fewralda giçlik tussag edilen mahaly serhoşdygy we onuň ençeme sagat soň ýürek näsazlyklaryndan ölendigi aýdylýar.

24-nji fewralda giçlik Aghadiliň dostlary Facebook sosial ulgamynda wideo çap etdiler. Wideoda raýat egin-eşigindäki adamlaryň Aghadili öýünden zorluk bilen çykarýandygyny, onuň elini gandallap alyp gidýändigini görse bolýar.

Polisiýanyň köpçülige ýaýradan beýanatynyň yzýany, Aghadiliň onlarça tarapdary ýurduň Içeri işler ministrliginiň öňünde ýygnanyp, aktiwistiň ölümi barada has jikme-jik maglumat bermegi talap etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG