Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tussag žurnalistiň hossarlary onuň saýlawda “ses bermändigi üçin jezalandyrylandygyny” aýdýarlar


Türme koridory

Azerbaýjanda uzak wagtlyk türmä basylan žurnalistiň ene-atasy häkimiýetleriň öz ogullaryny geçen aýda geçirilen parlament saýlawynda ses bermekden boýun gaçyrandygy sebäpli jezalandyrandygyny aýdýarlar.

Olaryň tassyklamagyna görä, Bakuwyň 13-nji türmesinde saklanylýan Bahruz Alyýew 9-njy fewraldaky saýlawlarda ses bermändigi üçin ýörite temmi kamerasyna geçirilipdir. Ýurduň türme-düzediş ulgamy bu aýdylýanlary ret edýär.

“Bitarap maglumat gullugyny” esaslandyran Alyýew 2018-nji ýylda tussag edilip, gorkuzyp pul almak aýyplamasy esasynda 8 ýarym ýyl türme tussaglygyna höküm edildi. Ol bu aýyplamalary ret etdi.

Žurnalistiň ene-atasy, Ymamberdi Alyýew we Ýegana Alyýewa Azat Ýewropa/Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde ogullaryna türmede berlen temmini 3-nji martda, ony görmek üçin türmä baranlarynda bilip galandyklaryny, Bahruzy özlerine görkezmändiklerini gürrüň berdiler.

Olar Gyzyl haç guramasyndan kömek sorandyklaryny, olaryň Azerbaýjanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiline hem-de prezident Ylham Alyýewiň edarasyna şikaýat bilen ýüz tutandyklaryny aýtdylar.

Jeza çäreleri ulgamynyň jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk bölüminiň başlygy Mehman Sadigow radio bilen söhbetdeşlikde bu jezalandyrma aýyplamalarynyň “bolgusyz gürrüňdigini” aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG