Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çehiýa, koronowirus sebäpli, söwda nokatlaryny we restoranlary ýapýar


Praga, 10-njy mart. Boşap galan Çarlz köprüsi.

Çeh respublikasynyň hökümeti 10 günläp ähli söwda nokadyny ýapmak barada buýruk çap etdi. Bu buýruk azyk dükanlaryny we käbir beýleki dükanlary, şeýle-de dermanhanalary öz içine almaýar. Hökümetiň görkezmesinde restoranlaryň hem, şu günden başlap, 10 günläp ýapyljakdygy aýdylýar.

Bu çäreler Çehiýanyň premýer-ministri Andreý Babişiň adatdan daşary ýagdaý yglan edip, mekdepleri we hyzmat merkezlerini ýapmak baradaky kararyndan soň görülýär. Çehiýanyň raýatlarynyň we bu ýerde ýaşaýanlaryň koronowirus sebäpli dörän krizis wagtynda serhetden aşmagy gadagan edilýär.

Şeýle-de, çeh häkimiýetleri ýaşamak üçin rugsady bolmadyk daşary ýurtlularyň ählisiniň ýurda girmegini gadagan etdi. Goňşy Slowakiýa we Polşa hem daşary ýurtly syýahatçylar üçin serhetlerini ýapdy.

Çeh respublikasynda COVID-19 hassalygy bilen näsaglan adamlaryň 116 sanysy tassyk edildi, bu dertden ölenleriň bolandygy hasaba alynmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG