Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rumyniýa koronawirusdan kesellänleriň artmagy netijesinde ýurtda “doly karantini” yglan etdi


Rumyniýanyň prezidenti Klaus Iohannis

24-nji martda Rumyniýanyň prezidenti Klaus Iohannis koronawirus ýokuşan adamlaryň sanynyň artýan mahaly, bu wirusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen ýurtda “doly karantini” girizmäge kömek etmegi üçin harbylary ýerleşdirjekdigini aýtdy.

Rumyniýa 16-njy martda adatdan daşary ýagdaýy yglan etdi. Ýöne köp adamyň hökümetiň öýden çykmazlyk baradaky maslahatlaryny äsgermezliginiň fonunda, koronawirus bilen kesellän adamlaryň sany artdy.

24-nji martda Rumyniýanyň häkimiýetleri koronawirusyň ýene 186 adama ýokuşandygyny we bu wirusdan başga-da bir adamyň ölendigini mälim etdiler. Munuň netijesinde ýurtda koronawirusdan ölenleriň sany sekiz adama ýetdi we bu wirus 762 adama ýokuşdy.

Iohannis telewideniýede göni efirde görkezilen çykyşynda 25-nji martdan başlap adamlaryň diňe azyk we derman satyn almak, şeýle-de işe gitmek ýa-da beýleki zerur ýagdaýlarda öýünden çykmagyna rugsat beriljekdigini aýtdy. Ýaşy 65-den aşan adamlaryň öýünden çykmagy bolsa gadagan edildi.

Öýlerinde karantin astynda saklanýanlara elektrik görnüşde gözegçilik ediler diýip, Iohannis aýtdy. Ol bu barada jikme-jik maglumat bermedi.

Şeýle-de, ol hökümet tarapyndan berlen öňki maslahatlaryň hökmany görnüşe eýe boljakdygyny we polisiýa kömek etmek üçin köçelerde goşun ýerleşdiriljekdigini hem aýtdy.

“Gadyrly rumyniýalylar çäklendirmeler ertirden başlap güýje girer” diýip, Iohannis sözüniň üstüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG