Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Wirus aladalarynyň fonunda käbir ýurtlar petiklemeleri seresaplylyk bilen gowşadýar


Illýustrasiýa suraty

Dünýäniň käbir ýurtlarynda koronawirus ýokuşanlaryň we bu wirusdan ölenleriň sany azalýan ýaly bolup görünýän mahaly, Ýewropadan Awstraliýa we Täze Zelandiýa çenli aralykdaky hökümetler, wirusyň gaýtadan döremek ähtimallygy bilen bagly gorkulara garamazdan, ykdysady basyşyň fonunda petiklemeleri seresaplylyk bilen gowşatmagy dowam etdirýärler.

Wagtlaýyn üstünlikleriň nädip yza tesip biljekdiginiň alamaty hökmünde, Robert Koç institutynyň 28-nji aprelde beren maglumatyna görä, Germaniýada käbir petikleme çäreleri gowşadylandan diňe bir hepde soňra wirusyň köpelmek derejesi soňky günlerde 0,9-dan 1,0-a ýokarlandy.

Birden aşakdaky islendik san wirusyň azalýandygyny, 1-den ýokardaky islendik san onuň ýokarlanýandygyny aňladýar.

Kansler Angela Merkel wirusyň köpeliş derejesindäki kiçi üýtgeşmeleriň hem möhüm netijeleriniň bolup biljekdigini we hökümetiň bu wirusa beren gaýtawulyna täsir edip biljekdigini aýtdy.

Ýewropanyň, şol sanda Italiýa we Fransiýa ýaly iň agyr zyýan çeken ýurtlaryň käbiri öňümizdäki hepdelerde petiklemeleri ýuwaş-ýuwaşdan gowşatmaga taýýarlanýan mahaly, ABŞ-nyň köp ştaty öýde galmak baradaky buýruklary ýatyrýar ýa-da gaýtadan düzgünleşdirýär.

Johns Hopkins uniwersitetiniň maglumatyna görä, dünýäde tassyklanan koronawirus näsaglarynyň sany 3 milliondan aşdy we bu wirusdan azyndan 211000 adam öldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG