Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin ýokary gazançly raýatlaryň girdeji saldygyny artdyrmagy teklip etdi


Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin ýokary gazançly raýatlara salynýan girdeji salgydyny artdyrmagy teklip etdi. Ol muny 23-nji iýunda, koronawirus pandemiýasynyň ykdysadyýete ýetiren täsirlerine garşy göreş çärelerini yglan etmeginiň çäginde hödürledi. Bellesek, ýene-de bir hepdeden Putiniň 2036-njy ýyla çenli häkimiýetde galmagyna mümkinçilik berjek dawaly konstitusion üýtgeşmeleri boýunça milli ses berilişik geçirilmeli.

Putin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýyllyk şahsy gazanjy 5 million rubldan ($72,700) geçýän raýatlaryň girdeji salgydyny 2% artdyryp, 15% çäginde kesgitlemegi teklip etdi.

Putiniň sözlerine görä, bu döwlet gaznasyna goşmaça 60 milliard rubl ($864,6 million) möçberinde maliýe serişdesini getirer. Putin bu serişdeleriň “agyr we seýrek kesellerden” ejir çekýän çagalara bejergi bermek üçin ulanylyp bilinjekdigini hem aýtdy.

Häzirki 13% girdeji salgydy Putin tarapyndan 2001-nji ýylda, özüniň ilkinji prezidentlik möhletinde girizilipdi.

Putin koronawirus pandemiýasy döwri çagaly maşgalalar we ilatyň beýleki gatlaklary üçin hödürlenen subsidiýalaryň möhletiniň hem uzaldyljakdygyna söz berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG