Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Inçe Borun serhedinde saklanan harytlaryň ählisi barýan ýerlerine goýberilýär


Türkmen serhedinden saklanan ýük ulaglary

Koronawirus sebäpli Inçeh Borun serhedinde we gümrükhanasynda saklanan eksport önümleriniň ählisi, serhet açylandan soň, demir ýol arkaly Türkmenistana ýa-da onuň töweregindäki ýurtlara goýberildi diýip, Seýid Rouhollah Latifi aýtdy. Bu barada Eýranyň “Mehr” habar gullugy habar berýär.

Eýranyň gümrük gullugynyň wekili Latifiniň sözlerine görä, geçen hepdäniň ikinji we üçünji günlerinde 60 wagon haryt, dördünji gün bolsa 50 wagon ýük Inçe Borun arkaly Gülüstan sebitine eksport edildi, ýene birnäçe wagon ýük bolsa gümrükhana arkaly geldi.

Şeýle-de ol, dört aýlap ýapylan serhet açylandan soň, demirýol we gara ýol arkaly, Inçe Borun üstünden Türkmenistana 30 wagon sementiň eksport edilendigini aýtdy. Eksport edilen sementiň 1,950 tonnadygy aýdylýar.

Mundan başga, Latifiniň tassyklamagyna görä, Horosan Razawi sebitiniň Lotfabad gümrükhanasy arkaly Türkmenistana, dört aý arakesmeden soň, ýene alty wagon ýük, başga hatyrlar iberildi.

Geçen hepdeden bäri Sarahs serhet geçelgesiniň üsti bilen Türkmenistana 120-den gowrak önüm we haryt eksport edildi diýip, Gümrük gullugynyň metbugat wekili aýtdy.

Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda demirýol gatnawlarynyň gaýtadan açylmagy we Sarahs serhet geçelgesinde “Dostluk” köprüsiniň işe girizilmegi bilen, iki ýurduň arasyndaky ýol ugurlarynyň gaýatdan açylmagyna garaşylýar diýip, resmi sözüni jemledi.

Türkmenistanyň koronawirus aladalar bilen bagly gören çärler, serhet gatnawlarynyň ýapylmagy ýurtda dowam edýän hroniki azyk gytçylygynyň beterleşmegine, hatyrtlaryň bahasynyň gymmatlamagyna alyp geldi.

Şol bir wagtda, ýurtdaky işsizlik, aýlyklaryň we kömek pullarynyň juda azlygy zerarly, ilatyň güzeran ýagdaýynyň barha agyrlaşýandygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG