Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Köp ýurtda koronawirusyň köpelmegi maska ​​geýmegiň zerurlygyny artdyrdy


Skopiýe (Illýustrasiýa suraty)

ABŞ saglygy saklaýyş işgärleri köpçülikde maska geýmäge we birnäçe ştatda keselçiligiň güýçlenmegi we ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi zerarly koronawirusyň ýaýramagyna gözegçilik etmäge çagyrdy.

Ak tamyň koronawirus boýunça toparynyň agzasy admiral Brett Giroir maska dakynmagy "örän zerur" diýip atlandyrdy we bu çäräni ýerine ýetirmezden wirusyň ýaýramazlygyna gözegçilik edip bolmajagyny 12-nji iýulda aýtdy.

ABŞ-da 135 000 gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan wirus, esasanam köp ştatyň maý aýynda çäklendirmeleri ýatyryp başlamagyndan soň çalt ýaýrady. Ýurduň Günorta we Günbatar ştatlarynda kesellänleriň köpelmegi dowam etýär.

Bütindünýä saglyk guramasy (BSG) 12-nji iýulda soňky 24 sagadyň dowamynda dünýäde tassyklanan koronawirus ýokaşan adamlaryň sanynyň ýene rekord derejede ýokarlanandygyny habar berdi. Bütindünýä saglyk guramasy bir günde 230 000-den gowrak adamyň keselländigini we ABŞ-nyň öňde barýandygyny, 66 000-den gowrak adamyň hasaba alnandygyny mälim etdi.

Gündogar Ýewropadaky ýurtlar hem täze kesellänleriň sanynyň artmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Wengriýa täze serhet çäklendirmelerini girizdi, Horwatiýa 13-nji iýuldan başlap dükanlarda maska geýmegi hökmany eder, Bolgariýanyň häkimiýetleri hem çäklendirmeleri girizdi.

Hindistan, Günorta Afrika, Eýran we Braziliýa çäklendirmeleri gaýtadan ulanýarlar we adamlary maska geýmäge ündeýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG