Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarusda Lukaşenkanyň esasy bäsdeşi hasaba alynmady, protestler döredi


14-nji iýulda Minskde kanun goraýjy gulluklary protestçini saklaýar.

Belarusda öňümizdäki aýda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda häkimiýet başyndaky prezident Aleksandr Lukaşenkanyň esasy garşydaşlarynyň biriniň dalaş etmekden çetleşdirilmeginden soňra, ýurduň dürli künjeklerinde onlarça müň adam muňa protest bildirip köçä çykdy we polisiýa bilen çaknyşdy.

14-nji iýulda Belarusyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna bäş dalaşgäriň hasaba alnandygyny aýtdy. Kandidatlaryň arasynda ýurdy 1994-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän 65 ýaşly Lukaşenka hem bar.

Merkezi Saýlaw Komissiýasy ozalky bank dolandyryjysy Wiktar Babarykany dalaşgär hökmünde hasaba almady. Babaryka özüniň we goldawçylarynyň syýasy matlap bilen ýöňkelendigi aýdylýan aýyplamalar esasynda häzir türmede saklanýar.

Merkezi Saýlaw Komissiýasy Babarykanyň girdejileri we emläk deklarasiýalarynyň arasynda, hamala, gapma-garşylyklaryň tapylandygy we onuň saýlaw kampaniýasyna daşary ýurt guramasynyň gatnaşandygy üçin kandidat hökmünde hasaba alynmandygyny aýtdy. Başga goşmaça aýdyňlaşdyryjy maglumat berilmedi.

Mundan başga-da, belli telekeçi we Belarusyň ABŞ-daky ozalky ilçisi Waler Tsapkala hem dalaşgär hökmünde hasaba alynmady. Merkezi Saýlaw Komissiýasy onuň toplan gollarynyň aglabasynyň ret edilendigini aýtdy.

Paýtagt Minskiň dürli künjeklerinde müňlerçe demonstrant protest geçirdi. Olar parahat ýagdaýda ýöriş geçirip, çapak çaldylar. Şuňa meňzeş protestler beýleki regional şäherlerde, şol sanda Brestde we Gomelde hem geçirildi.

Adam hukuklaryny goraýjy ‘Wýasna’ toparynyň maglumatyna görä, ýurt boýunça 140 töweregi adam tussag edilipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG