Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarus oppozisiýany basyp ýatyrýar we saýlawdan öňki ses berişlige gözegçilik edýär


Belarus saýlawlary

Belarus häkimiýetleri, häzirki prezident Aleksandr Lukaşenkonyň güýçli oppozisiýa garşy 26 ýyllyk dolandyryşyny uzaltmak üçin galplyk we repressiýalary ulanjakdygy baradaky aladalar arasynda, 9-njy awgustda geçiriljek prezident saýlawynyň öňüsyrasynda oppozisiýa we garaşsyz saýlaw synçylaryna basyşyny güýçlendirdi.

Hukuk goraýjy edaralar 8-nji awgustda oppozisiýadan prezidentligine dalaşgär Swetlana Tihanowskaýanyň kampaniýa başlygyny tussag etdi.

Mundan başga, düýbi Minskde ýerleşýän Wýasna adam hukuklary merkezi polisiýanyň saýlaw uçastoklarynda azar bermegi we gorkuzmagy, şeýle hem irki saýlaw wagtynda garaşsyz saýlaw synçylarynyň tussag edilmegi bilen bagly onlarça düzgün bozulmasyny habar berdi.

Tihanowskaýanyň metbugat sekretary Azatlyk radiosyna kampaniýa başlygy Maryýa Marozyň tussag edilendigini we 10-njy awgustda suduň öňüne çykaryljakdygyny aýtdy.

Analitikler 9-njy awgustda geçiriljek saýlawdan öň Lukaşenka režiminiň barha kän gowuşgynsyz görünýändigini, ýöne onuň galplyklary we başgaça pikirlenmegi basyp ýatyrmak usullaryny utgaşdyrmak arkaly ýeňiş gazanmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar.

Saýlawlara gözegçilik kampaniýalarynyň biri 8-nji awgustda irki ses berişligiň ilkinji üç gününde bolan düzgün bozmalary dokumentleşdirendigini aýtdy.

Şu aralykda, prezident saýlawlary üçin doldurylan býulletenleriň suratlaryny ibermäge çagyrýan “Ses” platformasy, hasaba alnan we sesleriň yzarlanmagyna kömek etjekdigini wada beren milliondan gowrak ulanyjyny sanady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG