Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BSG, ýeterlik çäre görülmese, COVID-19 pidalarynyň sanynyň 2 milliona ýetjegini duýdurýar


Afrika, ýüz maskasyny geýen ýolagçy gyz. Bezeg suraty

Dünýäde koronawirusdan ölenleriň sany 1 milliona golaýlady, ABŞ-nyň ýokanç keseller boýunça ýokary hünärmeni pandemiýa ýadawlygyna we koronawirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin edilýän tagallalaryň gowşadylmagyna garşy duýduryş berdi.

ABŞ-nyň Milli allergiýa we ýokanç keseller institutynyň başlygy, doktor Entoni Fauçi 25-nji sentýabrda adamlara “munuň soňunyň bardygyny” ýatlatdy we olary ylmy-gözlegçiler sanjym döredýänçä biraz sabyr etmäge çagyrdy.

Jon Hopkins uniwersitetiniň maglumatlaryna görä, koronawirus geçen ýylyň ahyrynda Hytaýda döräp, dünýäde 32,4 million adama ýokuşdy we azyndan 985,000 adamy öldürdi.

Bu görkezijileriň ikisi hem örän ýokary hasaplanýar.

Bütindünýä saglyk guramasy 25-nji sentýabrda mümkin bolan sanjymyň henizem birnäçe aý daşda bolmagy sebäpli, pandemiýanyň öňüni almak üçin ýeterlik çäre görülmese, wirusdan ölenleriň sanynyň iki esse artyp, 2 milliona ýejekdigini ýa-da ondanam köp bolup biljekdigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG