Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belaruslar ýene Lukaşenka garşy protest bildirýärler


Belarus protestçileri. Minsk, 27-nji sentýabr, 2020

Belaruslar ýene köçelere proteste çykdylar, olar bir aýdan gowrak ozal bolan prezident saýlawynda ýeňiş gazanandygyny aýdan Aleksandr Lukaşenka garşy nägileliklerini bildirýärler.

27-nji sentýabrdaky protestler 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda bolan Lukaşenkanyň 23-nji sentýabrda gizlin inagurasiýa geçirip, ÝB agzalarynyň we ABŞ-nyň onuň kanunylygyny ykrar etmeýändikleri barada beýannama çap etmeklerine sebäp bolmagynyň yz ýanyna gabat geldi.

Paýtagt Minskdäki demonstrantlar daşary ýurda çykmaga mejbur bolan oppozisiýa kandidaty Swetlana Tihanowskaýany goldap, "halkyň inagurasiýasyny" geçirmegi planlaşdyrýardy. Häzirki wagtda Litwada bolýan Tihanowskaýa saýlawda özüniň ýeňiş gazanandygyny aýdýar.

Tihanouskaýa 27-nji sentýabrda belaruslary “täze, dogruçyl saýlawlary we netijede resmi, kanuny kasam kabul ediş dabarasyny geçirmek maksadyndaky” demonstrasiýa çagyrdy.

Belarusyň başga ýerlerinde, şol sanda Mogilewde, Hrodnada we Lidada hem ýygnanyşyklar geçirildi.

Belarusda ýüzlerçe müň adam ýedi hepde bäri köçelere çykyp, Lukaşenkany işinden aýrylmaga we täze saýlawlaryň geçirilmegine çagyrdy.

Lukaşenka parahatçylykly protestleri müňlerçe adamy tussag etmek, urup-ýençmek, daşary ýurtly žurnalistleri ýurtdan kowmak bilen basyp ýatyrmaga çalyşýar.

Ol 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň galplaşdyrylandygy baradaky aýyplamalary ret etdi.

Şu aralykda, gepleşiklere ýardam bermek we häkimiýetiň parahatçylykly geçirilmegi üçin döredilen utgaşdyryş geňeşiň agzalarynyň köpüsi tussag edildi ýa-da ýurtdan çykmaga mejbur edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG