Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daglyk-Garabagyň üstünde uruşýan taraplar birek-biregi täze ýaraşyk ylalaşygyny bozmakda aýyplaýar


Ynsanperwer ýaraşyk ylalaşygy güýje girýän mahaly etniki ermeni esgerleriniň hem-de Azerbaýjanyň ýaragly güýçleriniň arasynda barýan söweşleri görkezýän artilleriýa okunyň suraty.

Azerbaýjan we Ermenistan Daglyk-Garabagyň üstünde barýan söweşleri togtatmak boýunça täze ynsanperwer ýaraşygyň 26-njy oktýabrda güýje girmeginden soň, ony bozmakda birek-biregi aýyplaýar.

Ermenistanyň Goranmak ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň ot açmagy bilen ýaraşyk ylalaşygynyň iki gezek bozulandygyny aýtdy.

Ermenistanyň Goranmak ministrliginiň metbugat sekretary Şuşan Stepanian bir düzgün bozmanyň azerbaýjan tarapy günorta-gündogarda ýerleşýän pozisiýalary irden 9:10 töwereklerinde nyşana alanda hasaba alnandygyny aýtdy.

Beýleki düzgün bozma sagat 8:45-de Artsahyň demirgazyk-gündogarynda söweş pozisiýalaryna ot açylanda bolup geçdi diýip, ol Facebook ulgamynda aýtdy.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi öz güýçleriniň ot açmagy bes edendigini hem-de ermeni güýçleriniň ýaraşyk ylalaşygyny “ýene bir gezek gödek bozandygyny” aýtdy.

Bu aýyplamalar ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň hem-de iki hökümediň 25-nji oktýabrda iki tarapyň ýaraşyga ygrarly galýandygy barada bilelikde beren beýanatynyň yz ýanyna gabat geldi. Soňky ýaraşyk dört hepde bäri dowam edýän söweşleri togtatmak boýunça edilen üçünji synanyşykdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG