Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarusda umumymilli iş taşlaýyş başlaýan mahaly, BMG-de protestçilere garşy zorlugy bes etmek çagyryşlary ýokarlanýar


Minskde geçirilen oppozisiýa ýörişinde bir aýal plakat göterýär. 26-njy oktýabr, Minsk. Belarus.

BMG-niň Belarus boýunça adam hukuklary derňewçisi 26-njy oktýabrda Alýaksandr Lukaşenka garşy geçirilýän protestlerde müňlerçe adamyň saklanylmagyna salgylanyp, hökümetden öz halkyna basyş etmegi bes etmegi talap etdi.

Anais Marin tarapyndan edilen bu talap oppozisiýanyň çagyryşy boýunça bat berlen hem-de onuň dowamynda ýene ýüzlerçe adam saklanan umumymilli iş taşlaýyş başlanandan soň edildi.

Marin Adam hukuklary komitetine awgust we sentýabr aýlarynda azyndan 20 müň adamyň saklanandygyny hem-de ýüzlerçe adamyň tussaglykda wagty urlup-ýenjilendiginiň, gynalandygynyň ýa-da olara erbet çemeleşilendiginiň habar berlendigini aýtdy.

Mariniň ýüzlenmesi soňra esasan ýewropaly 52 ýurduň we Ýewropa Bileleşigniň komitete beren beýanatynda gaýtalandy.

Şeýle-de, olar parahat demonstrantlara garşy zorlugyň hem-de oppozisiýa liderleriniň, žurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjylaryň gorkuzylmagynyň bes edilmegine çagyryş etdiler.

Belarus Lukaşenka garşy demonstrasiýalar bilen sarsylýar. Onuň 9-njy awgustda altynjy möhlete gaýtadan saýlanmagy saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýan oppozisiýada nägilelik döretdi.

Oppozisiýa awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem-de Tihanowskaýanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar.

Tihanowskaýa Lukaşenkanyň wezipeden çekilmegine basyşy güýçlendirmek üçin bat berlen iş taşlaýyşyň “entek ýaňy başlanandygyny we güýçlenip dowam etjekdigini” aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG