Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystandaky açlyk barada düşürilen kino ABŞ-da baýrak aldy


Bezeg suraty

Gazak žurnalisti we syýasatçysy Žanbolat Mamaýyň “Zulmat. Gazagystanda köpçülikleýin açlyk” atly filmi rus dilindäki dokumental filmleriň ABŞ-da geçirilýän RusDocFilmFest-3W festiwalynyň baýragyna mynasyp boldy diýip, KazTAG habar gullugynyň gabarçysy habar berýär.

Žanbolat Mamaýyň “Zulmat. Gazagystanda köpçülikleýin açlyk" filmi Ynsanperwerlik baýragy (The Humanitarian Award) bilen sylaglandy. Bu baýrak ynsanperwerlik gymmatlyklaryny gorap saklamaga we ösdürmäge goşulan aýratyn goşant goşan adama, film taslamasyna ýa-da filme berilýär diýip, habarda aýdylýar.

23-nji oktýabrda görkezilen “Zulmat” (Betbagtçylyk) dokumental filmi 1920-nji we 1931-1933-nji ýyllarda Gazagystanda bolan köpçülikleýin açlygyň iki döwrüni öz içine alýar we onuň sebäplerini açyp görkezýär.

Bu açlyk, filmde getirilýän delilli pikirlere görä, sowet düzgünine garşy çykan "baýlaryň" kulakçylyga çekilmegi we mejbury kollektiwleşdiriş syýasatynyň netijesinde döreýär.

Filmiň esasy meselesi köpçülikleýin açlyk sowet häkimiýetleriniň gazak halkyny gyrmak üçin bilkastdan eden hereketleriniň netijesimi ýa-da däl diýen sorag bolup, onuň dowamynda häkimiýetleriň hereketleriniň bilkastdan edilendigini görkezýän anyk deliller orta atylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG