Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň tehnologiýa dolandyryjylary Senatda tarapgöýlik şikaýatlary boýunça şaýatlyk edýärler


Kapitol binasy

Facebook, Twitter, we Google ulgamlarynyň baş dolandyryjylary 28-nji oktýabrda Senatdaky Respublikançylar tarapyndan çagyrylan diňlenişikde şaýatlyk ederler. Respublikançylar bu tehonologiýa läheňleri tarapyndan dolandyrylýan platformalarda konserwatiw garaýyşlara garşy tarapgöýli çemeleşilýändigini aýdýarlar.

Prezidentlik saýlawlaryna bir hepdeden hem az wagt galan döwri, prezident Donald Tramp we beýleki Respublikançylar platformalaryň tarapgöýli çemeleşmek bilen birlikde, konserwatiw garaýyşlary basýandygyny aýdyp şikaýat etdiler.

Geçen hepde Facebook we Twitter New York Post neşirinde prezidentlige dalaşgär Demokrat Joe Baýden baradaky çap bolan barlanmadyk syýasy makalanyň ýaýradylmagyny çäklendirmeginden soňra, olaryň nägilelikleri hasam güýçlendi. Beýleki habar neşirleri tarapyndan tassyklanmadyk maglumatda, Jo Baýdeniň ogly Hanteriň ukrain energiýa kärhanasy Burismada işleýän döwri alyşandygy aýdylýan barlanmadyk emeýllere salgylar bar.

Tramp sosial ulgamlary bu makalany basmak synanyşygynda aýyplady.

Kompaniýalar tarapgöýlik aýyplamalaryny ret etdiler, şol bir wagtda mazmuny petiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin nä derejede gatyşyp bilýändikleri barada öz garaýyşlaryny beýan etdiler.

XS
SM
MD
LG