Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarus içeri işler ministri söweş ýaraglaryny ulanmak bilen haýbat atýar


Belarusda howpsuzlyk güýçleriniň öňünde duran bir protestçi

Belarusda Aleskandr Lukaşenka garşy ençeme hepde bäri dowam edýän protestleriň milli iş taşlaýyşa geçmegi bilen, belarus içeri işler ministri howpsuzlyk güýçleriniň “sabotaž ýa-da terror hüjümlerini amala aşyran” diýip häsiýetlendiren adamlara garşy söweş oklaryny ulanyp biljekdigi bilen haýbat atdy.

Ýuriý Karaýewiň 28-nji oktýabrdaky bu haýbatyndan bir gün öň, Lukaşenka oppozisiýa tarapyndan yglan edilen iş taşlaýyşy “guramaçylykly jenaýat toparlarynyň hereketi” diýip häsiýetlendirdi.

Lukaşenka öz häkimiýetine garşy geçirilýän parahatçylykly protestleri göz öňünde tutup, ýurduň “terrorist hüjümleri bilen ýüzbe-ýüz bolup başlandygyny” öňe sürdi.

Protestçileriň basylyp ýatyrylmagyndaky roly üçin ÝB-niň sanksiýalaryna düşen Karaýew ýaraglaryň parahat protestçilere garşy ulanylmajakdygyny aýtdy. Şol bir wagtda, ol şahsyýet “sabotaž ýa-da terror hüjümini amala aşyrsa”, onda onuň “polisiýa ofiseriniň ygtyýaryndaky islendik, şol sanda fiziki güýçden söweş ýaragyna çenli çäreleri tarapyndan duruzylmalydygyny” sözüne goşdy.

Lukaşenkanyň oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowkaýanyň häkimiýetden çekilmek talabyna boýun bolmakdan ýüz öwürmeginden soňra, müňlerçe işçi we talyp Tihanowskaýanyň milli iş taşlaýyşa başlamak çagyryşyna goşuldy.

Tihanowskaýa 28-nji oktýabrda çykyş edip, iş taşlaýyşyň gerimi bilen häzirlikçe “kanagatlanýandygyny”, emma polisiýanyň goşulmagy, şeýle-de işgärlerden ar alyş çäreleri sebäpli mobilizasiýanyň garaşylanyndan has pes bolandygyny sözüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG