Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-daky saýlawlaryň netijesinde Baýden ýeňişe golaýlaýar, Tramp şikýat edýär


Saýlaw departamenti, Atlanta, Georgia, ABŞ, 4-noýabr, 2020.

Göreş meýdanyna öwrülen ştatlardaky sesleriň sanalmagy bilen öňki wise-prezident Joe Baýdeniň ABŞ-nyň prezidentlik saýlawynda ýeňiş gazanmagyna ýakynlaşandygyny görkezýär.

Bu aralykda ýurduň häzirki prezidenti Donald Trampyň ýurduň demokratik prosesine zeper ýetirýän esassyz we görlüp-eşidilmedik talaplary öňe sürýär.

Ýeňijini entek belli etmedik dört esasy ştatdan üçüsinde, 6-njy noýabrda iki kandidatyň arasyndaky aralyk hasam azaldy, saýlaw merkezlerinden garaşylýan netijeler iki gün bäri aýdyňlyga garaşýan amerikalylary aladalandyrýar.

Baýden Newada we Arizona ştatlarynda artykmaçlyklaryny saklap, ýeňijini kesgitleýän Saýlaw kollejinde 270 ses almaga has ýakynlaşan Baýden, Pensilwaniýa we Georgia ştatlarynda Trampdan öňe saýlandy.

Häzirki tendensiýa dowam etse, Ak tamy öz elinde saklamak üçin kyn ýoldan barýan Tramp, hiç hili subutnama bermezden, netijeleri görkezýän ştatlarda galplyk edýändigini öňe sürdi we tutuş ýurt boýunça kazyýet işine haýbat atdy.

Saýlaw kollejiniň şu wagta çenli 253 sesi sanamagy bilen, ähli gözler Pensilwaniýa ştatyna dikildi.

XS
SM
MD
LG