Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjan güýçleri Daglyk-Garabag ylalaşygy boýunça üçünji etraba girdi


Laçyn etraby

Azerbaýjan öz güýçleriniň Laçyn etrabyna girendigini aýdýar. Bu bölüniji Daglyk-Garabag sebiti üstünde tutaşan alty hepdelik urşy togtadan ylalaşygyň bir bölegi hökmünde Ermenistan tarapyndan Azerbaýjana berlen üç etrabyň iň soňkusydyr.

“Şu aýyň başynda Ermenistan, Azerbaýjan we Russiýa tarapyndan gol çekilen şertnama laýyklykda, 1-nji dekabrda Azerbaýjan goşunynyň bölümleri Laçyn regionyna girdi” diýlip, Goranmak ministrliginiň beýanatynda aýdylýar.

Şeýle-de ministrlik Azerbaýjanyň baýdagyny galgadyp, ýük awtoulaglarynyň kerwenine ýolbaşçylyk edýän bir tanky görkezýän wideony hem ýaýratdy.

1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen, Azerbaýjan Ermenistan bilen bolan söweşde Laçyn sebitiniň gözegçiligini ýitiripdi. Laçyn - Ermenistanyň halkara derejesinde ykrar edilen serhedi we Daglyk-Garabagdaky etniki ermeniler tarapyndan dolandyrylýan sebitleriň arasyndaky strategiki birleşdiriji sebit hasaplanýar.

Ermenistan üç onýyllyga golaý wagt bäri Ýerewanyň gözegçiliginde bolan Daglyk-Garabag sebitiniň üç etrabyny - Agdamy, Karwaçary we Laçyny 9-njy noýabrda gol çekilen ylalaşyk esasynda yzyna tabşyrmaga razy boldy. Bu ylalaşyk Daglyk-Garabagda we onuň töwereginde harby hereketleri togtatdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG