Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Senaty Lloýd Austini Pentagonyň täze başlygy wezipesine tassyklady


Lloýd Austin

ABŞ Senaty dynç alyşdaky general Lloýd Austini Goranmak sekretary wezipesine tassyklady.

Austin täze prezident Jo Baýdeniň kabinetinde senatorlar tarapyndan tassyklanan ikinji kandidat we ABŞ-nyň goranyş edarasyna ýolbaşçy bellenen ilkinji afroamerikaly boldy diýip, “Amerikanyň sesi” belleýär.

Tassyklanmagynyň Kongresden ýörite rugsady talap edýändigine garamazdan, Austin demokratlardan we respublikanlardan uly goldaw aldy.

Wekiller palatasy we Senat Austin babatynda kadadan çykmak we eglişige gitmek üçin ses berdi, düzgüne görä, harby güýçleriň öňki agzalary harby gullukdan gideninden soň ýedi ýyllap raýatlyk wezipesini alyp bilmeýär.

Ol 2016-njy ýylda pensiýa çykdy.

Austin tassyklama diňlenişiginde senatorlara Kremliň duşmançylykly hereketleri barada duýduryş berdi.

Pentagonyň täze başlygynyň sözlerine görä, Russiýa çökgünligi başdan geçirýän hem bolsa, bu ýurduň kiber giňişligine uly zyýan ýetirmek mümkinçiligi bar.

Moskwa Austiniň aýdanlaryna entek hiç bir reaksiýa bildirmedi.

Austin 67 ýaşynda. Amerikan metbugaty täze goranmak sekretarynyň kyrk ýyllyk karýerasynyň dowamynda köpçüligiň ünsüni özüne çekmedik içerki adam hökmünde tanalýandygyny aýtdy.

Onuň gulluk ýazgysy Ýakyn Gündogarda we Günorta Aziýada ABŞ goşunlaryna gözegçilik edýän Merkezi serkerdeligiň başlygy, Ýaragly güýçleriň baştutany wezipesini hem öz içine alýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG