Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran BMG-niň işine gaýtadan seretmegini soran etnik balujyny asyp öldürdi


Javid Dehgan

Eýran häkimiýetleri 30-njy ýanwarda howpsuzlyk güýçleriniň agzalaryny öldürmekde günäkärlenen etniki buluja berlen ölüm jezasyny asmak arkaly ýerine ýetirdi.

Asyp öldürmek jezasy BMG-niň bu we beýleki ölüm jezalaryny ýerine ýetirmekden saklanmak baradaky haýyşyna garamazdan berjaý edildi.

Eýran kazyýetiniň resmi web sahypasy Jawid Dehganyň bäş ýyl ozal günorta-gündogar Sistan-Bulujystan welaýatynda Yslamçy Rewolýusiýa Goragçylary Korpusynyň (IRGC) iki agzasyny öldürendigi üçin asylandygyny habar berdi.

Habarda Dehgan Jeýş al-Adl (Adalat goşuny) ady bilen tanalýan sünni söweşiji toparyň lideri hökmünde häsiýetlendirdi.

BMG Dehganyň jezasynyň "derhal" ýerine ýetirilmeginiň togtadylmagyny, onuň we beýleki ölüm jezasy berlen adamlaryň işlerine adam hukuklary kanuny esasynda gaýtadan seredilmegini haýyş etdi diýip, BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň Ženewadaky edarasy 29-njy ýanwarda çap eden twitter beýanatynda aýtdy.

"Biz dekabr aýynyň ortalaryndan bäri azyndan 28 adamyň jezalandyrylmagyny, şol sanda azlyk toparlaryň agzalarynyň jezalandyrylyp öldürilmegini berk ýazgarýarys" diýip, beýanatda aýdylýar.

"Amnesty International” guramasynyň maglumatyna görä, Eýran dünýäde ölüm jezasyny ulanmakda Hytaýdan soň ikinji orunda durýar. Halkara günä geçiş guramasy Eýran kazyýetini gynamalar esasynda boýun aldyrmakda we prokuraturada ulanylýan aňk ediji düzgün bozmalar toplumynda aýyplady.

XS
SM
MD
LG