Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Waşington Ýemeniň Huti gozgalaňçylaryny terrorçy sanawyndan çykarmakçy bolýar


ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden Saud Arabystanynyň Ýemendäki harby kampaniýasyna ABŞ goldawynyň bes ediljekdigini yglan etdi. 4-nji fewral, 2021.

Birleşen Ştatlar, emele gelen gumanitar krizise jogap çäresi hökmünde, Ýemeniň Huti gozgalaňçylarynyň terrorçylykly topar hökmünde sanawa alynmagyny ýatyryp, ABŞ-nyň ozalky administrasiýasynyň iň köp tankytlanan soňky minut kararlarynyň birini yzyna almakçy bolýar.

Kongres agzalary prezident diwanynyň planlary bilen habarly edileninden soň, Döwlet departamentiniň resmisi bu karary 5-nji fewralda tassyk etdi.

Bu yza gaýtma prezident Jo Baýdeniň Saud Arabystanynyň Ýemendäki harby kampaniýasyna ABŞ goldawynyň bes ediljekdigini yglan etmeginiň yz ýanyna gabat geldi. Bu ýagdaýlara köpler Saud Arabystany bilen Eýranyň arasyndaky proksi çaknyşyk hökmünde seredýärdi.

Metbugat sekretary Stefan Dujarrigiň 6-njy fewralda "bu esasy ýaşaýyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ynsanperwer kömegine we täjirçilik importyna bil baglaýan millionlarça ýemenlä uly ýeňillik döreder" diýmegi bilen, Birleşen Milletler Guramasy ABŞ-nyň bu gelen kararyny gutlady.

Ýurduň 29 million ilatynyň 80 göteriminiň diri galmak üçin haýsydyr bir kömege mätäç bolmagy netijesinde, Birleşen Milletler Guramasy Ýemendäki ýagdaýy dünýädäki iň erbet gumanitar krizis diýip häsiýetlendirýär.

Döwlet departamentiniň işgäri bu çäräniň "bütinleý" ynsanperwerlik nukdaý nazaryndan görlendigini, onuň ABŞ-nyň hutilere bolan garaýşyna we olaryň "ýazgarylýan hereketlerine, şol sanda asuda ilata garşy hüjümlerine hem-de amerikan raýatlaryny alyp gaçmagyna dahylly däldigini” nygtady.

XS
SM
MD
LG