Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Facebook agdarylyşyga salgylanyp, Birmanyň harby hasaplaryny gadagançylyga aldy


Birmada agdarylyşga garşy protestçiler köçelere çykýar. 22-nji fewral, 2021 ý.

Facebook harby häkimiýetiň agdarylyşyga garşy çykan protestçilere garşy gandöküşikli güýç ulanandygyny aýdyp, Birma goşuny bilen ilteşikli galan hasaplaryň ählisini gadagançylyga aldy.

Goşun 1-nji fewralda häkimiýeti ele geçireli bäri Birma başagaýlygy başdan geçirýär. Harbylar noýabr saýlawlarynda galplyk öňe sürüp, raýat hökümetiň ýolbaşçysy Aung San Su Çini hem-de partiýa ýolbaşçylarynyň aglabasyny tussag etdi.

Sosial media läheňiniň dessine güýje girýän karary harbylara we olaryň garamagyndaky edaralara degişlidir. Şeýle-de, bu karar harbylara ilteşigi bolan ähli täjirçilik edaralarynyň platformalara reklama bermegini gadagan edýär.

“1-nji fewraldan bäri bolup geçýän wakalar, şol sanda gandöküşikli zorluk bu gadagançylyga zerurlyk döretdi” diýip, Facebook 25-nji fewralda beren beýanatynda aýtdy.

Harby häkimiýetler Su Çiniň uly ýeňiş gazanan saýlawlarynda galplyga ýol berlendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook ulgamyndan peýdalandy.

Bu aralykda, 25-nji fewralda harbylaryň goldawçylary we garşydaşlary ýurduň iň iri şäheriniň, Ýangonyň köçelerinde çaknyşdy, häkimiýetler studentleriň ýörişlere gatnaşmak üçin okuw jaýyny terk etmekleriniň öňüni baglady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG