Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ, NATO Owganystandan goşun bölümlerini resmi taýdan çykaryp başlady


Logarda ölen adamlar

Birleşen Ştatlar we NATO 1-nji maýda Owganystandan soňky galan goşun bölümlerini hem resmi taýdan çykarmaga başlap, parahatçylyk şertnamasynyň baglaşylmazlygy bilen bilelikde möwjeýän zorlukly wakalar arasynda uruşdan tozan ýurdy näbelli geljege galdyrýar.

ABŞ-nyň 3500-e golaý esgeri we 7000 töweregi NATO esgeri 11-nji sentýabrda Owganystandan çykmaly. Bu daşary ýurt goşunlarynyň Owganystanda iki onýyllyga çeken hereketleriniň soňlanmagyna getirer.

ABŞ we NATO goşunlary, şeýle hem harby enjamlar ýurtdan çykarylyp başlandy, sebäbi 1-nji maýda Waşingtonyň 2020-nji ýylyň fewral aýynda “Talyban” bilen ylalaşan möhleti gutarýar.

Has ýüreklenen “Talybanyň” goşun çykarylýan wagtynda hüjüm etmek ähtimallygy baradaky aladalar arasynda NATO resmisi islendik hüjüme berk gaýtawul beriljekdigini aýtdy.

30-njy aprelde giçlik Içeri işler ministri wezipesini ýerine ýetiriji Haýatulla Haýat “Talybanyň” zorlukly wakalary köpeltmek ähtimallygyna salgylanyp, ýokary derejeli polisiýa serkerdelerine "şäherlerdäki barlag nokatlarynyň sanyny köpeltmegi we giriş derwezelerinde gözleg-agtaryş işlerini geçirmegi" tabşyrdy.

Şu aralykda, 30-njy aprelde Logar welaýatynyň paýtagty Pul-e Alamda partladylan ulag bombasy azyndan 26 adamyň ölmegine we 100-den gowrak adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG