Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dagystanyň Hazar kenarynda 150-den gowrak düwlen jesedi tapyldy


Düwlenleriň köpçülikleýin ölmeginiň takyk sebäbi entek belli däl.  Dagystan, 5-nji maý, 2021

Orsýetli hünärmenler soňky birnäçe günüň dowamynda Hazar deňziniň kenarynda 150-den gowrak düwlen jesediniň, ýitip ýok bolmak howpy abanýan hazar düwlenleriniň öli tapylandygyny aýtdylar.

Moskwanyň deňiz süýdemdirijileri boýunça ylmy-barlag merkeziniň işgäri Wiktor Nikiforow 6-njy maýda hazar düwlenleriniň jesetleriniň Dagystan sebitinde tapylandygyny aýtdy.

Düwlenleriň köpçülikleýin ölmeginiň takyk sebäbi entek belli däl.

Nikiforow düwlenleriň "deňze zyňylýan senagat galyndylary, tor bilen balyk ýa-da düwlen tutmak üçin edilýän bikanun synanyşyklar zerarly ölen bolmagynyň mümkindigini” aýtdy.

Demirgazyk Kawkazdaky Federal balykçylyk guramasy ölen düwlenleri sanamak üçin bu ýere adam iberendigini aýtdy.

Derňew komiteti hem bu meselä seredýändigini aýtdy. Hazar düwlenleri dünýädäki iň uly içki suw howdany bolan Hazarda ýaşaýan ýeke-täk süýdemdiriji hasaplanýar.

Hazar düwlenleri onlarça ýyl bäri senagat zyňyndylarynyň aşa köpelmeginden ejir çekýär we häzirki wagtda olaryň sany 70 müňden hem az diýip bilinýär, ýogsa 20-nji asyryň başynda olar 1 milliondan gowrak hasaplanýardy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG