Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hamaz-Ysraýyl ýaraşygy güýje girýär; Baýden Müsüriň möhüm rol oýnandygyny aýdýar


Palestinalylar 21-nji maýda ýerli wagt bilen sagat 2-de, ot açyşlyk bes edilenden soň Gazanyň köçelerine döküldi.

Müsüriň araçylyk etmegi bilen, Gaza zolagynda we Ysraýylda Ysraýyl bilen Hamazyň arasynda baglaşylan ýaraşyk güýje girip, ysraýyl harbylary bilen söweşiji yslamçy toparlaryň arasynda 11 gün dowam eden zorlukly gapma-garşylylygyň togtamagyna getirdi.

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden ýaraşygy gutlap, onuň ABŞ-nyň, Müsüriň, Palestina häkimiýetiniň we beýleki Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň arasynda alnyp barlan ýygjam we ýokary derejeli maslahatlaryň netijesi bolandygyny, bu maslahatlarda, öňki ýyllarda görlüşi ýaly, möwjäp galan duşmançylygyň uzaga çeken konflikte öwrülmeginiň öňüni almak maksadyna eýerilendigini aýtdy.

Ot açyşlygyň bes edilmezinden ozal çykyş eden Baýden müsür hökümetiniň ylalaşyk baglaşylmagynda möhüm araçylyk roluny oýnandygyny, ABŞ diplomatiýasynyň duşmançylygy togtatmak üçin “sagatma-sagat” işländigini aýtdy.

Palestinalylar 21-nji maýda ýerli wagt bilen sagat 2-de, ot açyşlyk bes edilenden soň Gazanyň köçelerine döküldi.

Hamazyň ýokary derejeli şahsyýeti Gaza şäherinde müňlerçe adama ýüzlenip eden çykyşynda bu baýramçylygy “ýeňiş şadyýanlygy” diýip atlandyrdy.

Şu aralykda ABŞ-nyň döwlet sekretary Antoni Blinken Ysraýylyň we Palestinanyň daşary işler ministri we sebitdäki beýleki ýolbaşçylar bilen duşuşmak üçin ýakyn günlerde sebite syýahat etjekdigini habar berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG