Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Media: ABŞ-da koronawirusyň tebigatyny anyklamaga kömek etjek maglumat bar


Bütindünýä saglyk guramasynyň hünärmenleri 2021-nji ýylyň başynda Wuhana gelip, ýörite derňew geçirdiler.

ABŞ-nyň aňtaw gullugynda koronawirusyň tebigatyny, belki-de, kompýuter derňewi arkaly kesgitlemäge kömek etjek maglumatlar bar diýip, "The New York Times" habar berýär.

Gazetiň habaryna görä, bu ýerde gürrüň Hytaýyň Wuhan şäherindäki Wirusologiýa institutynda işleýänleriň orunlarynyň üýtgedilmegi we COVID-19-yň ýaýramagynyň häsiýeti barada barýar. Şol bir wagtda, Waşington derňewçileriň geçirmek isleýän derňewiniň görnüşini aýan etmeýär.

Şeýle-de, Ak tamyň Wuhan laboratoriýasy barada goşmaça maglumat almak üçin öz ýaranlarynyň aňtaw jemgyýetleriniň kömegine bil baglaýandygy aýdylýar.

Mundan öň ABŞ-nyň prezidentiniň koronawirusyň gelip çykyşy baradaky maglumatlar üçin öz aňtaw gullugyna ýüz tutandygy belli boldy. Jo Baýden Wuhan şäherindäki laboratoriýanyň COVID-19-yň peýda bolmagyna dahyllydygy ýa däldigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin 90 gün möhlet berdi.

Ak tamda aýdylmagyna görä, prezidente aýyň başynda berlen öňki hasabatda hünärmenleriň koronawirusyň tebigaty baradaky pikirleri iki bölege bölündi. Ýörite gulluklaryň iki sanysy bu wirusyň haýwanlardan gelip çykandygyny aýtsa, biri onuň emeli ýagdaýda işlenip düzülen bolmagynyň mümkindigini öňe sürýär.

Resmiler täze derňewiň esasy maksadynyň geljekde bolup biljek pandemiýalara görülmeli taýýarlyk bilen baglydygyny aýdýarlar.

Bütindünýä saglyk guramasynyň hünärmenleri 2021-nji ýylyň başynda Wuhana gelip, ýörite derňew geçirdiler we COVID-19-yň peýda bolmagynyň iň ähtimal sebäbi wirusyň haýwandan adama geçmegi bilen bagly diýen netijä geldiler.

Pekin koronawirus baradaky maglumatlary gizleýändigi barada bildirilen ähli aýyplamany ret etdi we Bütindünýä saglyk guramasy tarapyndan geçiriljek goşmaça derňewlere gatnaşmakdan ýüz öwürdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG