Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Owganystana täze 266 million dollar kömek berýär, "Talyban" 8 ofiseri öldürdi


Partlama bolan ýer. Kabul, 3-nji iýun, 2021.

Birleşen Ştatlar ABŞ goşunlarynyň uruş-gowgadan uly zyýan çeken ýurtdan doly çykarylýan wagtynda Owganystana täze, 266 million dollardan gowrak ynsanperwer kömegini berjekdigini yglan etdi.

4-nji iýunda yglan edilen kömek habary barha möwjeýän zorlukly wakalaryň arasynda, “Talyban” bilen Günbatar tarapyndan goldanylýan kabul hökümetiniň alyp barýan parahatçylyk gepleşikleriniň tasdan togtadylan we, ABŞ ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri sentýabr aýyna çenli çykarylansoň, ýurduň geljegine has kän nämälimlik abanan wagtyna gabat geldi.

“Birleşen Ştatlaryň Owganystandaky harby güýçlerini yzyna çykarmagy bilen, biziň üýtgewsiz ygrarlylygymyz aýdyňdyr. Biz özümiziň doly diplomatik, ykdysady we kömek gurallarymyzy ulanyp, Owganystanyň halkynyň isleýän we mynasyp bolan parahatçylykly, durnukly geljegini goldamagymyzy dowam etdireris” diýip, Döwlet departamentiniň kömek habaryny beren beýanatynda bellenýär.

Täze berilýän kömek Owganystana ABŞ-nyň 2002-nji ýyldan bäri beren ynsanperwer kömeginiň möçberini takmynan 3,9 milliard dollara ýetirýär.

Şu aralykda, “Talyban söweşijileri 5-nji iýunda demirgazykdaky Baglan welaýatynda owgan howpsuzlyk güýçlerine hüjüm edip, azyndan sekiz adamy, iki etrabyň polisiýa başlyklaryny we alty ofiseri öldürdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG