Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Moskwa COVID-19 ýokuşmasy sebäpli bir hepde işlemesiz


Maskaly aýal

Moskwanyň häkimi COVID-19 hadysalarynyň köpelmegine jogap hökmünde bir hepde işlemeli däldigini, 15-19-njy iýun aralygynda iş ýerleriniň ýapylýandygyny yglan etdi.

Bu karar rus paýtagtynda we ýurduň galan böleginde gyşdan bäri täze koronawirus näsaglarynyň has uly möçberde ýüze çykarlandygy barada berlen maglumatlardan soň kabul edildi.

Şeýle-de, Russiýanyň milli pandemiýa boýunça iş topary 12-nji iýunda geçen hepde tassyklanan hadysalaryň gündelik sanynyň 47 göterim ýokarlanandygyny, şol sanda Moskwada näsaglaýanlaryň iki esse artyp, 24 sagadyň dowamynda 6700-den gowrak adam bolandygyny aýtdy.

Bir gün öň ýurt boýunça 13,510 täze näsagyň hasaba alnandygy habar berildi.

Moskwanyň häkimi Sergeý Sobýanin şäherdäki restoranlaryň, barlaryň we şuňa meňzeş ýerleriň azyndan 20-nji iýuna çenli sagat 11: 00-dan soň müşderilere hyzmat edip bilmejekdigini aýtdy.

Jemgyýetçilik ulaglarynda we köpçülik ýerlerinde maska we ellik geýmek talabynyň ýerine ýetirilmegi güýçlendiriler, düzgün bozanlar 5000 rubla çenli jerime tölemeli (70 $) bolar.

Şu aralykda, “Interfaks” Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň sözlerine salgylanyp, şu wagta çenli 18 million orsýetliniň COVID-19 sanjymyny alandygyny aýtdy.

Bu ýurtda 144 million çemesi adam ýaşaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG