Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

COVID-19: Hindistan waksina kampaniýasyna bat berýär, 'Delta' görnüşi dünýä ýaýraýar


Hindistan

Hindistan 21-nji iýunda COVID-19 sanjym kampaniýasyna gaýtadan başlady, waksinalaryň ýiti ýetmezçiligine garamazdan, her bir uly ýaşly raýatyň mugt sanjym almaga hukugy bar.

Täze syýasat ýurduň regionlarynda waksina edilmegini kynlaşdyran maý aýynda girizilen çylşyrymly usuly soňlaýar.

Hindistanyň dünýäde waksinalary üpjün ediji esasy ýurt bolmagyna garamazdan, içerki kynçylyklar onuň COVID-19 sanjymlarynyň eksportyny bes etmegine sebäp boldy we beýleki ýurtlaryň sanjym kampaniýalaryna zyýan ýetirdi.

Hindistanda 1,4 milliard ilatyň diňe 3,5 göterimi doly waksina aldy. Saglygy saklaýyş ministrliginiň maglumatlaryna görä, soňky iki aýyň dowamynda Hindistan pandemiýa sebäpli agyr ýitgi çekdi, ýöne gündelik ýagdaýlar üç aýyň içinde iň pes derejä düşdi.

Bu aralykda ABŞ-nyň Kanada we Meksika bilen araçäkleri, serhetdäki jemgyýetleriniň we kärhanalarynyň çäklendirmeleri gowşatmak baradaky barha artýan isleglerine garamazdan, azyndan ýene bir aýlap syýahat üçin ýapyk bolar.

COVID-19-yň ilkinji gezek Hindistanda tapylan "Delta" görnüşi Ýewropada Russiýadan Portugaliýa çenli ýokary tizlikde ýaýraýar we aladalary artdyrýar.

20-nji iýunda Germaniýanyň ykdysady gözleg instituty Ifo "Delta" warianty bilen ýüze çykýan ýagdaýlaryň köpelmeginiň Ýewropanyň iň uly ykdysadyýetine ýene bir zarba bolup biljekdigini duýdurdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG