Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tihanowskaýa: Lukaşenkanyň režimi “gorkýar”


Belarusyň oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowskaýa

Belarusyň oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowskaýa geçen aý Belarusyň raýat uçaryny Minskde gonmaga mejbur etmegini “ýalňyşlyk” atlandyrdy, şeýle-de munuň Günbatary diýdimzor Aleskandr Lukaşenka garşy öwürendigini aýtdy.

“Bu uçar gaçakçylygy ähli Ýewropa liderlerine täsirini ýetirdi, sebäbi onuň bortunda olaryň raýatlary bardy” diýip, Tihanowskaýa AP gullugyna beren interwýusynda belledi.

“Lukaşenkanyň režimi Ýewropa sebitine abanyp, hiç haçan bu gyzyl çyzygy geçmändi” diýip, ol nygtady.

“Režim belaruslaryň jebisliginden, Ýewropa Bileleşiginiň jebisliginden, ABŞ-dan, Belarusdaky ýagdaýlardan şeýle bir howatyr edýär welin, indi olar taktiki pikir edip bilmeýärler. Olar indi duýgularyna görä hereket edýärler” diýip, Tihanowskaýa sözüne goşdy.

Lukaşenkanyň režiminiň 2020-nji ýylyň awgustyndaky dawaly saýlawlardan soň syýasy oppozisiýa we garaşsyz media garşy başladan gazaply basyp ýatyrmak çärelerinden soň, ol halkara jemgyýetçiliginiň tankydyna duçar boldy.

Protestçiler saýlawlarlaryň galplaşdyrylandygyny we onda Tihanowskaýanyň ýeňendigini aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG