Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin bilen geçirilmegi teklip edilen ÝB sammiti goýbolsun edildi


ÝB liderleri Brýusselde duşuşýar. 24-nji iýun.

Ýewropa Bileleşiginiň Russiýa bilen serhetleşýän agza ýurtlary garşy çykandan soň, Bileleşigiň liderleri Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin bilen sammit geçirmek babatynda ylalaşyp bilmedi.

Liderler 25-nji iýunda beren beýanatlarynda ýokary derejeli duşuşyklary ýa-da sammit meýilnamalaryny agzamazdan “Russiýa bilen dialogyň şertlerini we formatyny öwrenjeklerini” mälim etdiler.

ABŞ prezidenti Jo Baýden rus prezidenti bilen 16-njy iýunda Ženewada duşuşandan soňra, Fransiýa we Germaniýa 2014-nji ýylyň ýanwaryndan bäri ilkinji gezek Putin bilen ÝB sammitini geçirmegi teklip edipdi.

Ýöne Bruýsselde giç agşam geçirilen sammitden soňra, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel habarçylara Moskwanyň hoşniýetli garşylan sammit boýunça ylalaşyk gazanylmady diýdi. Ýöne ol sammitsiz hem “gepleşiklere badalga berip biljek formatlaryň öwreniljekdigini” aýtdy.

ÝB we Russiýa birnäçe ugurda, şol sanda Ukraina we Belarus bilen bagly meselelerde we adam hukuklary babatynda ylalaşmaýar.

Sammite garşy çykan liderleriň arasynda Litwanyň prezidenti Gitanas Nauseda hem bar. Ol Russiýanyň özüni alyp barşyny üýtgetmändigini aýtdy. Eger-de Ýewropa Bileleşigi, muňa garamazdan, Russiýa bilen gatnaşyp başlasa, munuň 'gümürtik we erbet alamatlara yşarat etjekdigini' aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG