Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran BMG-nyň ýadro inspektorlary bilen gözegçilik şertnamasy barada karara gelmedi


Döwlet telekanaly Eýranda döredilen sentrifugalaryň üç görnüşini görkezýär, Natanz, 2018-nji ýylyň 6-njy iýuny

Tähran BMG-nyň atom gözegçiligi guramasy bilen ýadro desgalarynda gözegçilik wideo ýazgylaryny öwrenmek baradaky şertnamany uzaltmak boýunça entek karar gelmändir. Bu barada 28-nji iýunda Eýranyň Daşary işler ministrligi habar berdi.

Ýurduň ýadro desgalarynda wideo ýazgylary öwrenmek baradaky şertnamanyň möhleti bir aýlyk uzaldylandan soň geçen hepde gutardy.

"Hiç hili karara, ne negatiw, ne-de oňyn karara gelinmedi" -diýip, Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Said Hatibzadeh žurnalistlere aýtdy we ylalaşygy dowam etdirmek ýa-da wideo ýazgylary ýok etmek hakynda hiç hili kararyň entek ýokdugyny belledi.

Eýran resmisiniň bu çykyşy ýurduň mejlisiniň başlygy Muhammet Baker Kalibafyň Tähranyň suratlary hiç haçan görkezmejekdigini aýdyp, 27-nji iýunda mälim eden pozisiýasyna ters gelýär.

"Ylalaşygyň möhleti gutardy ... ýazylan maglumatlaryň hiç biri Halkara atom energiýasy guramasyna berilmez we maglumatlar hem-de suratlar Eýranyň eýeçiliginde galar" -diýip, mejlisiň spikeri aýtdy.

Halkara atom energiýasy guramasy we Tähran, Eýranyň BMG-nyň ýadro gullugy bilen hyzmatdaşlygyny azaltmak ugrundaky hereketleriniň gowşatmak maksady bilen fewral aýynda üç aýlyk gözegçilik şertnamasyny baglaşypdy.

Halkara atom energiýasy guramasyna Eýranyň ýadro desgalarynda oturdylan gözegçilik kameralaryndan suratlary ýygnamaga we seljermäge rugsat beren bu şertnama soňra 24-nji iýuna çenli bir aý uzaldylypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG